Tuisbladsy

Wie is ons

Affilieer by VVOS

Geaffilieerde skole

VVOS seminare

Een-dag werkswinkels

Twee-dag werkswinkels

Kleuterskool registrasie

Inligting vir ouers

Inligting vir versorgers

Terapeute

Nuusbrief

Foto-album

Beskikbare poste

Kontak ons

Lys van uitstallers

English


Wie is VVOSDie Vereniging vir Voorskoolse Opvoeding en Sorg (VVOS)


Die doel en strewe van die Vereniging is om toepaslike opvoeding en versorging van alle jong kinders vanaf geboorte tot 9 jaar te bevorder.

Die VVOS se missie is om:

 

VVOS bestuur

Marthie Stoltz Marthie het 47 jaar se ondervinding in die kleuterskool bedryf. Sy is tans die eienaar van ‘n kleuterskool wat ook gebruik word deur Universiteite om goeie praktyk in voorskoolse onderwys aan studente te wys. Sy is ‘n passievolle aanbieder en vir ‘n vyfde termyn as VVOS voorsitter verkies.
   
Charmaine van der Merwe Charmaine van der Merwe het 38 jaar in die Gauteng se onderwys gedien, as publieke kleuterskool onderwyseres vir Graad R, skoolhoof en as fassiliteerder vir Graad R in distrik Tshwane Suid. Charmaine bedien die vereniging met opleiding rakende kurrikulum vir Graad R onderwysers.
   
Roeleen Lemmer Roeleen is al meer as 22 jaar betrokke by die voorskoolse sentra.  Sy bestuur tans ‘n makro kleuterskool waar daar daagliks ongeveer 400 kinders deur 81 personeellede opgevoed en onderrig word.  Roeleen dien tans as tesourier van die vereniging.
   
Lize Bredell Lize dien die vereniging as sekretaresse vanaf Januarie 2013. Lize is ‘n mamma van drie jong kinders en het ‘n agtergrond in bemarking en verbruikerswetenskap. Lize vervul die rol van operasionele bestuurder by die VVOS.
   
Wietske Boon Wietske het voor- en nagraadse sielkunde aan die Universiteit van Pretoria studeer en gespesialiseer in Spelterapie aan UNISA. Sy is ‘n mamma en Geregistreerde Berader met spesialisering in Spelterapie in privaat praktyk. Wietske is behulpsaam by die VVOS se bemarking i.t.v. media, administrasie en opleiding.
   
Mariëtte van Eeden Mariette se onderwysloopbaan het in 1989 in aanvang geneem. Sy het in 1992 met haar Honeurs begin en spesifieke rekenaargesteunde programme vir kleuters en kleiner kinders ontwikkel en ge-evalueer. In 2002 het sy die Hoof van ‘n Kleuterskool in Delmas geword. Mariëtte sal die opleiding portefeulje fassiliteer by die VVOS.
   
Charmaine Jooste Charmaine Jooste is die ma van 3 Universiteitstudente. Sy is mede-eienaar van Kiddies Academy Schools, waarvan 4 in Pretoria Oos gebaseer is waar 800 babas en kleuters versorg word. Sy het nagraads aan Tuks studeer en haar Honneurs in 1990 voltooi. Sy beskik oor ‘n meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde met spesialisering in skeidingsangs in kinders. In 2016 het sy, in samewerking met Willows Methodist Church, Kingdom Preparatory School geopen.
   
Mariza Joubert Mariza is die trotse ma van 2 jong volwasse kinders. Sy is Departemensthoof Pre-Primêr by Nuwe Hoop Skool (LSOB) waar sy ook koshuismoeder en naskoolorganiseerder is. Sy is passievol oor vroeë intervensie en Aanvullende en Alternatiewe Kommunikasie (AAK) in die klaskamer en ontdekking van nuwe leermetodes om leerstof toeganklik te maak. Elke kind het die reg tot onderrig.
   
Hanneke Claasen Hanneke se onderwysloopbaan het in 1983 in aanvang geneem. Sy het aanvanklik biblioteekkunde studeer en daarna honneurs in Opvoedkunde. Sy was al dosent aan UNISA, en die voormalige SACTE. Sy is tans die hoof van Pennies Kleuterskool in die middestad van Pretoria.
   
Sophie Tshivhengwa Sophie Tshivengwa is getroud en ma van drie kinders. Sy is ‘n Godsvresende vrou en is besigheidsgerig. Sy beskik oor verskeie akademiese kwalifikasies. Dis haar liefde vir die ondewys wat haar gestuur het om Anointed Trinity te stig.
   
Ida Bester Ida Bester is ‘n geregistreerde verpleegkundige en vroedvrou, Child Birth Educator, Direkteur van Boeps2babes en Babes2butterflies babaklinieke, met 34 jaar ondervinding en publiseer gereeld artikels in mediese tydskrifte. Ida is betrokke by opleiding en bemarking.
   
Die VVOS se nalatenskap is te danke aan die onselfsugtige diens en betrokkenheid van sy lede, en die uitbou van die Vereniging as ‘n leier in sy veld kan plaasvind as gevolg hiervan.

____________________________________________________________

 Konstitusie van

Konstitusie van: Die Vereniging vir Voorskoolse Opvoeding en Sorg –

Gestig 1942

The Association for the Education and Care of Young Children


Artikel 1: Naam

a. Die naam van die Vereniging is: Die Vereniging vir Voorskoolse Opvoeding en Sorg – The Assocation for the Education and Care of Young Children.

b. Die Vereniging is bevoeg om op te tree as eiser of verweerder in enige hofgeding, of as ‘n party by die aangaan van enige ooreenkoms en word daarin deur die bestuur van die Vereniging en / of genomineerde (s) van die Bestuur verteenwoordig.

c. Die Vereniging is werksaam in Suid-Afrika en Namibië.


Artikel 2: Doelstelling

Die doel en die strewe van die Vereniging is:

a. om die opvoeding en versorging van alle jong kinders vanaf geboorte tot 9 jaar te bevorder

b. om die belangstelling van die owerheid, belanghebbende ouers, kerke, organisasies, gemeenskappe en ander persone ten gunste van die oprigting en instandhouding van voorskoolse sentra te bevorder en te ondersteun

c. om by alle persone in 2 (b) hierbo genoem die dringendheid van kwaliteitopvoeding en versorging vir kinders vanaf geboorte tot 9 jaar tuis te bring deur voorligting en opvoeding

d. om aktief betrokke te wees by handhawing en verbetering van die onderrigpraktyk aan jong kinders


Artikel 3: Taalbeleid

Die aanbiedings en korrespondensie van die Vereniging gekied in Afrikaans en Engels.


Artikel 4: Lidmaatskap

a. Lidmaatskap van die Vereniging leen hom tot;

i. Alle preprimêre en primêre skole;

ii. Voldagversorgingsoorde vir jong kinders;

iii. Lede van besture of beheerrade van skole en sentra;

iv. Professionele onderwysers en ander nie-formeel-opgeleide personeel;

v. Speelgroepe, dagmoeders asook belangstellende ouers,

vi. Verenigings wat enige van die bogenoemde groepe verteenwoordig;

vii. Personeel van onderwysdepartemente, pre-tersiêre en tersiêre opleidingsinstansies,

viii. Streeksverenigings wat enige of almal van die reeds genoemde groepe verteenwoordig; met die verstande dat elke lid hierbo genoem, slegs op die voorregte van lidmaatskap mag aanspraak maak na affiliasie.


b. Erelidmaatskap mag aan enige persoon, instansie of organisasie toegeken word op aanbeveling van die bestuur van die Vereniging en na goedkeuring op ‘n algemene vergadering/seminaar van die Vereniging.


Artikel 5: Bestuur

a. Die Vereniging word beheer deur ‘n bestuur wat bestaan uit:

i. Elf (11) verkose lede wat gekies word uit die verteenwoordigers genoem in artikel 3 (a) naamlik:

· Voorsitter

· Ondervoorsitter

· Sekretaris

· Tesourier

· Sewe (7) Addisionele lede

ii. Twee (2) verteenwoordigende lede van enige ander organisasie wat deur die Bestuur aangewys kan word.


b. Die verkose lede in artikel 5 (a)(i) hierbo genoem dien as ‘n dagbestuur.

c. Die verkose lede in artikel 5 (a)(i) word elke twee jaar verkies by ‘n algemene vergadering/seminaar van die Vereniging soos bepaal in artikels hieronder. Die voorsitter en die elf (11) lede word gekies deur nominasie en geslote stembriewe. Die voorsitter en ander ampsdraers word deur die bestuur op die eerste bestuursvergadering aangewys.

d. Die bestuur het die bevoegdheid om bestuurslede by wyse van koöptering aan te stel.

Skriftelike nominasie vir koöptering met motivering moet twee (2) weke voor die volgende bestuurvergadering by die VVOS kantoor ingedien word. Aanvaarding of besware moet die VVOS kantoor binne vyf (5) dae bereik na kennisgewing. Gekoöpteerde nominant moet met korum aanvaar word.

e. Indien die voorsitter bedank voordat haar/sy termyn verstryk het, word ’n spesiale vergadering onder leiding van ondervoorsitter byeengeroep word, waartydens ‘n nuwe voorsitter gekies word.


Artikel 6: Magte en pligte van bestuur

Die magte en pligte van die bestuur sal wees soos van tyd tot tyd deur die algemene vergadering/seminaar goedgekeur en bevat onder andere die volgende:

a. die gee van leiding en advies rakende die stigting, instandhouding en beheer van voorskoolse sentra

b. die netwerk tussen voorskoolse sentra se personeel, besture en ouers

c. die beskikbaarstelling van leiding en advies rakende die kurrikulum van voorskoolse sentra

d. voorligting oor die bepaling van voorgestelde diensvoorwaardes en salarisskale vir personeel werksaam in voorskoolse sentra

e. die bevordering van die formele-, nie-formele- en indiensopleiding van persone wat betrokke is by die opvoeding en sorg van kinders vanaf geboorte tot 9 jaar

f. die insameling en aanwending van fondse soos in Artikel 10 bepaal

g. die onderneem en behartiging van projekte en die uitgee van publikasies soos goedgekeur deur die bestuur

h. die aanstel van personeel en besoldiging van personeel om die administratiewe take van die Vereniging te behartig

i. die bevoegdheid om roerende of onroerende eiendom vir die Vereniging aan te koop of te verkry by wyse van skenkings, bemarkings of op enige ander wyse; om sodanige eiendom te vervreem, te beswaar by wyse van pand of verband of op enige ander wyse, te verhuur, of op enige wyse daarmee te handel.


Artikel 7: Termyne

Die Vereniging se finansiële jaar strek van 1 Januarie tot 31 Desember.


Artikel 8: Vergaderings

a. Die Vereniging vergader by wyse van ‘n algemene vergadering/ seminaar minstens twee keer per jaar op ‘n plek en datum wat deur die bestuur gereël word. Kennisgewing in die verband word ‘n redelike tyd vooraf aan lede van die Vereniging en ander belangstellendes deurgegee.

b. Lede word verteenwoordig soos bepaal in artikel 4, en slegs geaffilieerde verteenwoordiges het elk een stem. Lede van die bestuur het stemreg en in geval van ‘n staking van stemme het die voorsitter ‘n beslissende stem.

c. Die bestuur vergader minstens vier keer per jaar. ‘n Spesiale bestuursvergadering kan belê word as minstens een derde van die bestuurslede dit versoek. Elke bestuurslid het een stem by ‘n vergadering en in geval van ‘n staking van stemme het die voorsitter ‘n beslissende stem.

d. Kennisgewing en agenda van bestuursvergadering geskied minstens een (1) week voor vergadering of soos reeds bespreek op vorige vergadering.

e. Indien ’n bestuurslid nie ’n vergadering kan bywoon nie, mag sy haar skriftelike stem ’n dag voor die betrokke vergadering aan die Vereninging se kantoor stuur.


Artikel 9: Algemene vergadering/ seminaar

a. ’n Algemene vergadering/ seminaar soos genoem in Artikel 8 (a) hierbo word twee keer per jaar gehou.

b. Kennisgewing in die verband word ‘n redelike tyd vooraf aan lede van die Vereniging en ander belangstellendes deurgegee.

c. Enige aantal belangstellende persone en instansies mag die algemene jaarvergadering/seminaar bywoon. Slegs geaffilieerde lede soos bepaal in Artikel 4(a) en Artikel 8 (a) sal egter stemreg hê.

d. Lede van die bestuur sal stemreg hê by ‘n algemene jaarvergadering/seminaar en in die geval van staking van stemme sal die voorsitter ‘n beslissende stem hê,

e. Erelede van die Vereniging soos genoem in Artikel 4 (c) mag die algemene vergadering/Seminaar bywoon, maar sal geen stemreg hê nie.


Artikel 10: Finansies

a. Vir die vereffening van administratiewe koste van die Vereniging en bestuur, vir die finansiering van goedkeurde projekte en vir die opbou van ‘n reserwefonds, is die bestuur bevoeg om ‘n bedrag jaargeld ten opsigte van affiliasie van elke lid te hef. Die bedrag word deur die bestuur bepaal.

b. Fondse van die Vereniging verkry ingevolge paragraaf (a) hierbo of op enige ander wyse, kan deur die bestuur aangewend word vir die verwesenliking van die doelstellings van die Vereniging soos wat die bestuur mag goeddink.

c. Fondse van die Vereniging verkry ingevolge paragraaf (a) hierbo of op enige ander wyse, en wat nie onmiddellik vir die doeleindes van die Vereniging benodig word nie, kan deur die bestuur belê word na goedkeuring deur die bestuurslede teen sekuriteit van verband oor vaste eiendom, of op enige ander wyse, soos die bestuur mag goeddink. Eweneens mag die bestuur geld leen teen sekuriteit van verband oor die Vereniging se vaste eiendom, na goedkeuring deur die bestuurslede.

d. ‘n Behoorlik geouditeerde finansiële staat sal jaarliks voor die algemene vergadering/seminaar voorgelê word.

e. ‘n Begroting van verwagte inkomstes en uitgawes vir die volgende jaar moet jaarliks tydens die November bestuursvergaderig voorgelê en deur die bestuur goedgekeur word.


Artikel 11: Aanspreeklikheid van lede

Die bates van die Vereniging kan op enige tydstip dien as sekuriteit vir enige laste van die Vereniging op daardie tydstip, en die aanspreeklikheid van lede of die bestuur vir die laste van die Vereniging word beperk tot enige bedrae wat daardie lede of bestuurslid aan die Vereniging verskuldig mag wees.


Artikel 12: Ontbinding

By die ontbinding van die Vereniging gaan enige surplusfondse nadat die laste van die Vereniging afgelos is, of na die liggaam wat die Vereniging opvolg in sy werksaamhede, of na ‘n soorgelyke liggaam, of dit word verdeel onder die lede van die Vereniging.


Artikel 13: Wysigings

Hierdie konstitusie kan slegs gewysig word na behoorlike kennisgewing deur ‘n meerderheid van stemme van alle bestuurslede verteenwoordig op ‘n behoorlike gekonstitueerde vergadering van die bestuur, gevolg deur goedkeuring op ‘n algemene vergadering/seminaar van die Vereniging.

Webwerf deur Ontowebmedia en Inligtingsdienste